Klanten geven ons een 9.2
 
Kim Dijkmans8

Topservice en leuke kapster

Jacques Bom10

Prima kwaliteit!

Brandie Martin10

Great Experience

0 items

Openingstijden

Breda
MA gesloten
DI 09:00 - 17:30
WO 09:00 - 20:30
DO 09:00 - 20:30
VR 09:00 - 17:30
ZA 08:00 - 16:00
ZO gesloten
Oosterhout
MA gesloten
DI 09:00 - 17:30
WO 09:00 - 20:30
DO 09:00 - 20:30
VR 09:00 - 17:30
ZA 08:00 - 16:00
ZO gesloten

Algemene VOORWAARDEN

Hair & Looks

Algemene voorwaarden Kappers abonnement Hair & Looks

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Hair & Looks, hierna te noemen ‘Hair & Looks’, en consument, hierna te noemen ‘abonnee’
1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnement aanvraagformulier juist is ingevuld door abonnee en bevestigd door Hair & Looks.
1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1 Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.
2.2 De eerste termijn wordt niet in rekening gebracht.
2.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig
aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Hair & Looks de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Hair & Looks heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.
2.5 Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.
2.6 Bij voortdurend verzuim zal Hair & Looks de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Hair & Looks – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.
2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Hair & Looks gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.
2.8 Wanneer een incasso onterecht wordt gestorneerd zullen er € 6,- extra handelingskosten worden berekend.
2.9 Er worden geen punten uitgegeven op abonnementen.

Artikel 3

3.1 Abonnee mag onbeperkt aantal keren per maand langs komen voor de kappers behandeling.

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten.
4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van het aanvragen van het kappersabonnement.
4.3 Tijdens de duur van het abonnement kan deze niet worden opgezegd.
4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd.
4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.