...
Klanten geven ons een 9.3
 
Dianne 9

Fijne kappersbehandeling

Simone10

Erg vriendelijke en deskundige kapster!

Gabriela 10

Nice atmosphere and good hairstylists

Openingstijden

Breda
MA gesloten
DI 09:00 - 17:30
WO 09:00 - 20:30
DO 09:00 - 20:30
VR 09:00 - 17:30
ZA 08:00 - 16:00
ZO gesloten
Oosterhout
MA gesloten
DI 09:00 - 17:30
WO 09:00 - 20:30
DO 09:00 - 20:30
VR 09:00 - 17:30
ZA 08:00 - 16:00
ZO gesloten

Algemene VOORWAARDEN Kappers abonnement

Hair & Looks

Algemene voorwaarden Kapsalon Hair & Looks

Algemene voorwaarden en bepalingen Kapsalon Har & Looks te Breda – Versie 2019-12-17

Hair & Looks houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke
Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

I. De kapper (M/V): kapper in dienst Hair & Looks en ondernemer Hair & Looks.
II. De klant (M/V): de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
III. De Commissie Geschillenbemiddeling: de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de
ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een
jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende
secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche.
Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en
staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
IV. Deskundigen (M/V): speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke
deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.
V. Haarbehandeling: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of
andere vormen van het toepassen van haar van derden.

Artikel 1 – Uitvoering werkzaamheden
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende
afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

Artikel 2 – Overeenkomst kapper
De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3 – Overeenkomst klant
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor
haarbehandelingen worden door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.
Wanneer de klant zonder opgaaf van geldige reden niet verschijnt op de afspraak, is de kapper genoodzaakt
50% van de behandelkosten in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 4 – Kwaliteit
De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van
vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede
lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen
beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te
geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van
doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5 – Klachten
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de
klant een klacht indienen bij de kapper.

Artikel 5.1
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij
kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een
omvormingbehandeling geldt een termijn van 3 weken.

Artikel 5.2
De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de
klant kenbaar.

Artikel 5.3
Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel
telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en
retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 5.4
Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één
week nadat de kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de
melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie
Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

Artikel 5.5
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het
modelklachtenformulier. Het modelklachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 5.6
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,– hetzij per
cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

Artikel 5.7
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de
Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 5.8
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
I. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;
II. niet het modelklachtenformulier is gebruikt;
III. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;
IV. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;
V. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;
VI. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
VII. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren
Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling
genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie
Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

Artikel 5.9
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor
commentaar aan de kapper.

Artikel 5.10
De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14,
schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 5.11
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het
verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht
schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft,
persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat
van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 5.12
Zowel de kapper als de klant hebben één maal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel
van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 5.13
De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel
van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie
Geschillenbemiddeling haar standpunt.

Artikel 5.14
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan
de klant als aan de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 5.15
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de
kapper en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te
informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 5.16
1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden
gegeven hoe te handelen.
2. Dit bindend advies kan strekken tot:
a. het kosteloos overdoen van de behandeling;
b. het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
c. het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te
geschieden.

Artikel 5.17
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade
aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale
aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 5.18
Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de
mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO. Deze beroepsmogelijkheid staat open
gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene
heeft verzonden.

Artikel 5.19
Per e-mail en online gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder dat hier uiterlijk 24 uur van te voren een melding van is gedaan zal er bij een knip of fohnbehandeling € 25,- en bij een kleurbehandeling € 50,- in rekening worden gebracht als compensatie tegen de ingeboekte tijd. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaalt te worden.

Artikel 5.20
Indien de factuur zoals in artikel 5.19 wordt beschreven niet binnen de gestelde termijn wordt betaald zal deze uit handen worden gegeven aan Payq incasso bureau.

Algemene voorwaarden Kappers abonnement Hair & Looks

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen kapsalon Hair & Looks, hierna te noemen ‘Hair & Looks’, en consument, hierna te noemen ‘abonnee’
1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnement aanvraagformulier juist is ingevuld door abonnee en bevestigd door Hair & Looks.
1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

2.1 Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.
2.2 Het totaal bedrag van het eerste jaar wordt verdeeld over 12 maandelijkse termijnen.
2.3 Hair & Looks behoudt zich het recht voor om jaarlijks in januari de prijs van het abonnement te indexeren of te wijzigen.
2.4. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig
aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Hair & Looks de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Hair & Looks heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
2.5 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.
2.6 Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.
2.7 Bij voortdurend verzuim zal Hair & Looks de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Hair & Looks – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.
2.8 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Hair & Looks gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.
2.9 Wanneer een incasso onterecht wordt gestorneerd zal Payq de abonnee een herinnering sturen.
2.10 Waneer er geen reactie volgt op de herinnering zoals in artikel 2.9 is beschreven volgt er een incasso procedure.
2.11 Er worden geen punten uitgegeven op abonnementen.

3.1 Abonnee mag onbeperkt aantal keren per maand langs komen voor de kappers behandeling.

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten.
4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor minimaal twaalf maanden, met ingang van de datum van het aanvragen van het kappersabonnement.
4.3 Tijdens de duur van het abonnement kan deze niet worden opgezegd.
4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd met inachteneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.
4.5 Het opzeggen van het abonnement kan enkel schriftelijk per e-mail aan info@hairandlooks.nl
4.6 Iedere abonnee heeft een kalendermaand opzegtermijn.
4.7 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday